ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
Menu

Mondial COM PIACENZA 2022 World Show

  Dear Presidents

I can inform you that the ONLINE entries for our 2022 COM Wolrd SHow in
Piacenza will be open from tomorrow at www.confori.com/fonpadmin

The LOGINS and Passwords are the same as for the previous World Shows

  If you have any doubt or problem  please email me at
infosiscom2018@gmail.com

  I remind you that the cost of entry for each bird to +ay in Italy is of 14,00 euros plus the cataloge 12,00 euros.

  Annexed i send you the entry form in pdf and in Excel files and alsothe
Official list of Sections and Classes (already sent before)

  For other info please consult the FOI/Organising Committee Official Web
page including for veterinary certification information, these
conditions will be very similar as those in place for Cesena 2018.
 
  with my best regards
  carlos fernando ramoa
  President COM
Links:
——
[1] http://www.conforni.com/fonpadmin
[2] http://www.confori.com/fonpadmin

Αγαπητοί Πρόεδροι

Σας ενημερώνω ότι οι ONLINE εγγραφές για το Mondial COM 2022 μας
στην Πιατσέντσα της Ιταλίας θα είναι ανοιχτά από αύριο στις
www.conforni.com/fonpadmin

Τα LOGINS και οι κωδικοί πρόσβασης είναι τα ίδια με τα προηγούμενα World Shows

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή πρόβλημα, στείλτε μου email στο
infosiscom2018@gmail.com

Υπενθυμίζω ότι το κόστος εισόδου για κάθε πουλί προς + ay στην Ιταλία είναι του
14,00 ευρώ συν τον κατάλογο 12,00 ευρώ.

Στο παράρτημα σας αποστέλλω τη φόρμα συμμετοχής σε pdf και αρχεία Excel και επίσης
Επίσημη λίστα Ενοτήτων και Τάξεων (ήδη έχει σταλεί πριν)

Για άλλες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Επίσημο Ιστό FOI / Οργανωτική Επιτροπή
σελίδα συμπεριλαμβανομένων για πληροφορίες κτηνιατρικής πιστοποίησης, αυτά
Οι συνθήκες θα είναι πολύ παρόμοιες με αυτές που ισχύουν για το Cesena 2018.

με τους καλύτερους χαιρετισμούς μου

Κάρλος Φερνάντο Ραμόα
Πρόεδρος COM

Συνδέσεις:
——
[1] http://www.conforni.com/fonpadmin
[2] http://www.confori.com/fonpadmin

Τα αρχεία για συμμετοχή σε excel και PDF όπως και κατάλογο με τις κατηγορίες θα τα βρείτε ΕΔΩ:

Κλάσεις PDF : 2021_2022_SECTIONS ET CLASSES COM_cr4

Συμμετοχή PDF : ficha_Inscricao_Mundial_INTERNACIONAL

Συμμετοχή Excel : ficha_Inscricao_Mundial_INTERNACIONAL